Algemene voorwaarden

  1. ALGEMENE VOORWAARDEN

Op alle offertes, afspraken en leveringen zijn de algemene voorwaarden van toepassing zoals vermeld op deze pagina.

1. Partijen: De in deze algemene voorwaarden genoemde partijen worden omschreven als

Klant : de afnemer of afnemers van de leveringen en diensten van Van Velden Fotografie zoals omschreven in de offerte.

Fotograaf: Nico van Velden (of vervanger)  – Van Velden Fotografie

2. Verplichtingen fotograaf

Van Velden Fotografie verplicht zich tot het nakomen van alle gemaakte afspraken zoals omschreven in de offerte. Wijzigingen aan het formulier na ondertekening zijn niet toegestaan.

3. Verplichtingen van de Klant

De klant verplicht zich tot het nakomen van alle gemaakte afspraken zoals vermeld in de offerte, verklaart te hebben kennis genomen van de informatie en heeft deze gecontroleerd op juistheid.

4. Geldigheidsduur offerte

Offertes uitgegeven door Van Velden Fotografie hebben een geldigheidsduur van veertien dagen, gerekend vanaf de datum van verzending per e-mail of post. Daarna kan de klant op geen enkele manier meer rechten ontlenen aan eniger informatie in de offerte, waarvoor niet voor akkoord getekend is.

5. Aanbetaling bruidsreportage

Van Velden Fotografie verzoekt de klant om de factuur voor een bruidsreportage in drie termijnen te voldoen en wel als volgt : 1/3 deel binnen veertien dagen na acceptatie van de offerte, 1/3 deel uiterlijk een dag voor de bruiloft, 1/3 deel binnen veertien dagen na levering van de producten. De klant ontvangt hiervoor een factuur.

6. Aanbetaling albums

Van Velden Fotografie vraagt van de klant een aanbetaling van € 250,00 van de verkoopprijs van het album. De klant ontvangt hiervoor een factuur.

7. Reservering

De reservering van een bruidsreportage op de datum vermeld in de offerte staat vast na ontvangst van de eerste termijn betaling. De reservering voor een fotoshoot, anders dan een bruidsreportage, staat vast na betaling van het gehele bedrag.

8. Betaling

Fotoshoot: Om een afspraak voor een fotoshoot vast te leggen , dient het volledige bedrag van de fotosessie betaald te worden.
Bruidsreportage: De klant dient het resterende bedrag (3e termijn) voor een bruidsreportage te voldoen aan Van Velden Fotografie direct nadat de DVD of USB met foto’s zijn geleverd. De klant ontvangt hiervoor een factuur.
Albums: Voordat er een bestelling wordt geplaatst bij de leverancier, dient de klant de volledige betaling voor het album te hebben voldaan aan Van Velden Fotografie. De klant ontvangt hiervoor een factuur.

9. Betaling albums

Voor albums dient een aanbetaling van 50% van het totaalbedrag bij de bestelling voldaan te worden. Het resterende bedrag dient overgemaakt te zijn op het, op de factuur genoemde, rekeningnummer voor het afhalen/opleveren van het album, of dient contant betaald te worden bij het ophalen/afleveren van het album.

10. Oplevering

Na aflevering van de opdracht aan de klant controleert de klant of alle gemaakte afspraken met Van Velden Fotografie zijn nagekomen zoals vermeld op het formulier ‘opdrachtbevestiging’. Reclamatie is alleen mogelijk binnen 5 dagen na ontvangst van het beeldmateriaal, hierbij wordt gerekend vanaf de datum van de poststempel.

Van Velden fotografie verplicht zich na betaling van de klant tot het in onbeschadigde staat leveren van de fotoreportage op een datadrager en tenzij afgesproken, het album.

11. Bestellingen

Het nabestellen van beeldmateriaal in professionele kwaliteit is na aflevering van de opdracht mogelijk bij Van Velden Fotografie. Zij zijn echter niet verantwoordelijk voor de houdbaarheid en kwaliteit van prints en albums door derden.

Fotoproducten (afdrukken, canvassen, fotoboekjes, etc) worden pas besteld bij de leverancier na ontvangst van betaling.

Indien fotoafdrukken, canvassen of andere fotoproducten beschadigd ontvangen worden dient de klant dit binnen 2 dagen kenbaar te maken aan Van velden Fotografie fotografie.

Van Velden Fotografie werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm voor optimale kleurbewerkingen en correcties. De leveranciers van de fotoproducten zijn met grote zorg geselecteerd. Er zullen daarom geen of slechts zeer minimale kleurverschillen optreden.
Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren of helderheid van de foto’s anders ervaart indien dit beeldscherm niet gekalibreerd is.

De fotograaf is om die reden niet verantwoordelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant. De klant heeft in dit geval ook geen recht op een nieuw product, terugstorting van de betaling of een andere vergoeding.

12. Annuleren van de opdracht

Bij afspraken geldt ten allen tijde dat wanneer de fotografe door omstandigheden niet aanwezig kan zijn of verhinderd is, Van Velden Fotografie daar niet verantwoordelijk voor is. Wel wordt er, indien mogelijk, naar een passende oplossing dan wel vervanging gezocht. Van Velden Fotografie kan geen
100 % garantie geven op het vinden van een vervangende fotograaf. In dit geval krijgt de klant zijn aanbetaling terug.Ook biedt Van Velden Fotografie geen garantie voor prijsverschil van Van Velden Fotografie en de eventueel vervangende fotograaf.

Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail.

Bij het annuleren van een bruidsreportage door de klant, geldt de volgende annuleringsregeling:

Annuleringen

  1. tot 3 maanden tot de reportage : het eerste termijn
  2. binnen 3 maanden tot de reportage : 35 % v.h. bedrag v.d. bruidsreportage
  3. binnen 2 maanden tot de reportage : 50 % v.h. bedrag v.d. bruidsreportage
  4. binnen 1 maand tot de reportage : 60 % v.h. bedrag v.d. bruidsreportage
  5. binnen 2 weken tot de reportage : 75 % v.h. bedrag v.d. bruidsreportage

Bij een gegronde reden waarbij onmacht in het spel is, geldt een andere regeling. Hierbij dient de klant een percentage van 10% van de totale som te voldoen aan Van Velden Fotografie. Hiervoor ontvangt de klant een factuur. Onder geldige redenen voor het annuleren van een bruidsreportage vallen ziekte van de
klant, overlijden van de klant of overlijden van de naaste familieleden van de klant.

13. Uitloop

Op de ‘opdrachtbevestiging’ staan aanvangstijd en eindtijd vermeld. Deze zijn met de klant overeengekomen. Van Velden Fotografie zorgt ervoor minimaal 10 minuten voor aanvangstijd aanwezig te zijn. Het kan zijn dat de reportage iets uitloopt. Er wordt een marge van maximaal 30 minuten aangehouden. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. Bij een uitloop van meer dan 30 minuten worden er extra hele uren in rekening gebracht.

Mocht de klant tijdens de reportage een verzoek hebben om de eindtijd te verlengen worden hiervoor de normale kosten gerekend, zoals ook van te voren bekend zijn gemaakt.

14. Prijzen

De totaal prijs wordt van te voren bekend gemaakt. Na een reportage kan Van Velden Fotografie geen extra kosten voor kilometervergoeding in rekening brengen. Behalve vergoeding voor veerboten,
pont, parkeergelden, taxikosten e.d. Van Velden Fotografie  rijdt altijd met eigen vervoer.
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

15. Fotolocatie

De klant is te allen tijden zelf verantwoordelijk voor het vinden van een bij hun passende locatie om een fotoreportage te maken (Van Velden Fotografie denkt uiteraard graag mee en adviseert een binnen- en buitenlocatie vast te leggen).

16. Wederzijdse aansprakelijkheid

De klant kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade ontstaan aan eigendommen van Van Velden Fotografie en Van Velden Fotografie stelt zich nimmer aansprakelijk voor ontstane schade aan eigendommen van de klant.

17. Auteursrecht

Het auteursrecht van de foto’s is te allen tijden van de fotograaf. De klant geeft Van Velden Fotografie toestemming om de gemaakte foto’s van de klant te gebruiken voor promotie doeleinden op internet (zoals blog/portfolio/nieuwsbrief/social media/andere websites) en in drukwerk (zoals flyers/expositie). De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie. Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of van leden van het gezin/familie gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit vooraf kenbaar te maken aan de fotografe.

Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden (zowel versie voor webgebruik als high resolution) op het internet te plaatsen in een andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door de fotografe. Andere uitsneden, collage’s of andere bewerkingen zijn niet toegestaan. Bij aanschaf van een DVD met de digitale ‘high resolution’ bestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte of online media.

Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de fotograaf.

18. Privacy en persoonsgegevens

Van Velden Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan derden.